Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 12 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
XIII Letniego Obozu Szkoleniowego i Turnieju Szachowego „Pod Szrenicą”
Szklarska Poręba, 29.06 – 11.07.2014 r.

I.Cel imprezy:
- letni wypoczynek dzieci
- nauka gry w szachy od podstaw i dla początkujących
- podwyższanie kwalifikacji szachowych i popularyzacja gry w szachy
- w okresie 29.06–06.07.2014 w tym samym ośrodku odbywać się będzie VII MTSz SUDETY.
Komunikat imprezy na stronie www.agencja64.pl

II.Organizatorzy:
- Agencja 64 PLUS www.agencja64.pl
- KSZ „STILON” Gorzów Wlkp. www.kszstilon.pl
- UKS EL-TUR SP3 Bogatynia www.szachy-bogatynia.pl

III.Termin:
- 29.06 – 11.07.2014 r.
- Przyjazd w dniu 29.06. w godzinach popołudniowych (wyżywienie od kolacji 29.06.- do obiadu w dniu 11.07.2014).

IV.Miejsce:
- zakwaterowanie i wyżywienie uczestników obozu przewidziane jest w Domu Wypoczynkowym „Halny”, ul. Partyzantów 15 w Szklarskiej Porębie.

V.Warunki uczestnictwa:
- wpłata 300 zł. zaliczki (lub całej kwoty) na konto organizatora (pkt. VIII) do dn. 31.05.2011. W przypadku rezygnacji z obozu,
zaliczka nie podlega zwrotowi.
- pisemne potwierdzenie udziału zawodnika prosimy przesyłać na załączonej karcie informacyjnej drogą elektroniczną
do dnia 31.05.2011 na adres:
- Andrzej Modzelan: tel. 606-921-188, e-mail: anmodz@gmail.com
- Waldemar Gałażewski: tel. 600-952-587, e-mail: w.galazewski@gmail.com
- oryginał, podpisany przez prawnego opiekuna dziecka, należy dostarczyć w dniu przyjazdu,
- strona internetowa: www.agencja64.pl www.kszstilon.pl www.szachy-bogatynia.pl

VI.Charakterystyka zajęć:
- w ramach obozu odbędzie się szkolenie w grupach szkoleniowych liczących po 10-14 osób
- zajęcia będą prowadzone przez 3 godziny dziennie przez doświadczonych trenerów szachowych (m.in. Andrzej Modzelan, Aleksander Czerwoński, Grzegorz Murawski)
- grupy będą tworzone z zawodników o zbliżonym poziomie umiejętności szachowych, z uwzględnieniem wieku
- tematami przewodnimi szkolenia będą różnorodne formy ataków na króla
- wszyscy uczestnicy akcji zagrają w turniejach klasyfikacyjnych
- po zakończeniu akcji, każdy uczestnik otrzyma krótką charakterystykę swojej gry i aktualnego poziomu sportowego wg następujących kryteriów: znajomość debiutów, gra kombinacyjna, znajomość końcówek, cechy wolicjonalne.

VII. Program dnia:
07:30 - 08:00 Pobudka
08:00 - 08:30 Śniadanie
08:30 – 09:00 Porządki w pokojach
09:00 - 12:30 Runda i zajęcia w grupach
13:00 - 13:30 Obiad
13:30 – 14:00 Dzwonimy do rodziców
14:00 – 18:00 Czas wolny (turystyka górska, gry sportowe, itp.)
18:00 – 18:30 Kolacja
18:30 – 20:30 Runda we wszystkich grupach
20:30 – 21:30 Gry i zabawy (filmy DVD, tenis stołowy, itp.)
22:00 – 06:00 Cisza nocna

VIII. Finansowanie:
- Koszt obozu – 1.100,00 zł. można opłacić na miejscu lub przelewem na konto: AGENCJA 64 PLUS ul. Ogińskiego 67/5, 66-400 Gorzów Wlkp. Bank PKO BP II O/Gorzów Wlkp. nr 96 1020 1967 0000 8202 0004 0444 lub gotówką w dniu przyjazdu. Warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest wpłata zaliczki.
Osoby zainteresowane grą w VII MTSz SUDETY są zwolnione z opłaty rankingowej i płacą 50 % opłaty startowej, odpowiednio 60 zł. w grupie A i 40 zł. w grupie B.
UWAGA! Organizator wystawia rachunki za uczestnictwo maksymalnie do 7 dni od zakończenia imprezy.

IX. Koszt imprezy obejmuje:
- zakwaterowanie i wyżywienie (4 posiłki)
- szkolenie szachowe i opiekę pedagogiczno - wychowawczą
- udział w turnieju klasyfikacyjnym, (opłatę rankingową PZSzach. pokrywa organizator)
- opiekę medyczną (pielęgniarka)
- wycieczki w góry (m.in. szczyt Szrenica, wodospady Kamieńczyk i Szklarka, Miasteczko Dinozaurów)

IX. Uwagi końcowe:
- wszyscy uczestnicy obozu, którzy pozytywnie zaliczą egzamin sprawdzający, otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia i upominki, a zwycięzcy turniejów puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe;
- za zdolność zawodnika do startu, stan zdrowia oraz jego ubezpieczenie odpowiada jednostka delegująca;
- uczestnik obozu powinien być zaopatrzony w paszport lub dowód osobisty, przybory do pisania i zeszyt;
- koszt imprezy nie obejmuje transportu;
- organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i ewentualnych zmian w komunikacie

Agencja 64 PLUS
ul. Ogińskiego 67/5
66-400 Gorzów Wielkoolski
tel. 607-806-152
KARTA KOLONIJNA


Domu Wypoczynkowym „Halny”, ul. Partyzantów 15 w Szklarskiej Porębie

I. INFORMACJA ORGANIZATORA WYPOCZYNKU

1. Nazwa oferty: XI II Letni Turniej Szachowy „Pod Szrenicą” i obóz szkoleniowy – Szklarska Poręba 2014

2. Forma placówki wypoczynku: Dom Wypoczynkowy „Halny”, ul. Partyzantów 15

3. Miejsce placówki : Szklarska Poręba

4. Czas trwania od 29.06 – 06.07.2014 r.

II. WNIOSEK RODZICÓW/OPIEKUNÓW O SKIEROWANIE DZIECKA NA PLACÓWKĘ WYPOCZYNKU.

1. Imię i nazwisko dziecka .............................................................................................................................................................................................................

2. Data i miejsce urodzenia………………………………………... Klub......................................................................Kategoria..................Ranking.................

3. Adres zamieszkania ........................................................................................................................................................tel........................................................

4. Nazwa i adres szkoły ..................................................................................................................................................................................................................

5. Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów) dziecka .................................................................................................................................................................... .
6. Adres rodziców w czasie pobytu dziecka w placówce wypoczynku ....................................................................................tel.................................................

7. Pesel dziecka ........................... ………………………………………………………………………………………………………………………………..

III. ZAMÓWIENIA I POZOSTAŁE INFORMACJE

Oświadczam:
 rezygnuję z wystawienia faktury  zamawiam wystawienie faktury
Proszę o wystawienie faktury dla:

................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
(dokładna nazwa nabywcy, adres: kod, miejscowość, ulica, nr domu, nr lok., NIP)

Upoważniam do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy. Uwaga ! Faktury mogą być wystawiane jedynie do 7 dnia od zakończenia turnusu (kolonii/obozu)


IV. INFORMACJA RODZICÓW/OPIEKUNÓW O STANIE ZDROWIA DZIECKA i szczególnych potrzebach / zaleceniach (np. na co dziecko jest
uczulone, jak znosi jazdę samochodem, czy przyjmuje stale leki i w jakich dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary itp.)


.........................................................................................................................................................................................................................................................................


.........................................................................................................................................................................................................................................................................


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. STWIERDZAM, ŻE ZAPOZNAŁAM(ŁEM) SIĘ Z POWYŻSZYMI PUNKTAMI I DOKONAŁAM(ŁEM) ŚWIADOMEGO WYBORU ORAZ PODAŁAM(ŁEM) WSZYSTKIE ZNANE MI INFORMACJE O DZIECKU, KTÓRE MOGĄ POMÓC W ZAPEWNIENIU WŁAŚCIWEJ OPIEKI W CZASIE POBYTU DZIECKA W PLACÓWCE WYPOCZYNKU. ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO POKRYCIA PRZYJĘTYCH POWYŻEJ ZOBOWIĄZAŃ, W TYM EWENTUALNYCH KOSZTÓW ZAKUPU LEKÓW DLA MOJEGO DZIECKA.

Po zapoznaniu się z programem imprezy, zakresem usług i świadczeń oraz cen i ogólnymi warunkami uczestnictwa, zgłaszam udział dziecka w placówce wypoczynku w miejscu i terminie podanym powyżej. Wyrażam dobrowolnie zgodę na umieszczenie i przetwarzanie moich danych osobowych w bazie danych firmy. Wiem, że przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883)................................... ...............................................
(miejscowość , data) (podpis rodzica)

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021