Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 12 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
X Zimowego Turnieju Szachowego „Młode Talenty”
i obozu szkoleniowego – Karpacz, 18 – 26.02.2012 r.


I. Cel imprezy:
- zimowy wypoczynek dzieci
- nauka gry w szachy od podstaw i dla początkujących
- podwyższanie kwalifikacji szachowych i popularyzacja dyscypliny

II. Organizatorzy:
- Szachowe Nuty Ola Modzelan www.szachowe-nuty.pl
- Agencja 64 PLUS www.agencja64.pl
- KSZ „STILON” Gorzów Wlkp. www.kszstilon.pl
- UKS EL-TUR SP3 Bogatynia www.szachy-bogatynia.pl

III. Termin:
- 18.02. – 26.02.2012 r.
- Przyjazd w dniu 18.02. w godzinach popołudniowych (wyżywienie od kolacji 18.02.- do obiadu w dniu 26.02.2012)

IV. Miejsce:
- zakwaterowanie i wyżywienie uczestników obozu w OW Królowa Karkonoszy, ul. Konstytucji 3 maja 59 w Karpaczu.

V. Warunki uczestnictwa:
- pisemne potwierdzenie udziału zawodnika prosimy przesyłać na załączonej karcie drogą elektroniczną do dnia 15.01.2012 (ilość
miejsc ograniczona). Oryginał, podpisany przez prawnego opiekuna dziecka, należy dostarczyć w dniu przyjazdu.
- Andrzej Modzelan: tel. 95-7370003, kom. 606-92 -11 - 88, e-mail: anmodz@gmail.com
- Waldemar Gałażewski: tel.75-7738114, kom. 600-952-587, e-mail: w.galazewski@gmail.com

VI. Charakterystyka zajęć:
- w ramach obozu odbędzie się szkolenie w grupach liczących 10-14 osób;
- zajęcia będą prowadzone przez 3 godziny dziennie przez doświadczonych trenerów szachowych (m.in. Andrzej Modzelan,
Aleksander Czerwoński, Grzegorz Murawski, Waldemar Gałażewski – dla zaawansowanych tematem głównym będzie Obrona
Sycylijska). Grupy będą tworzone z zawodników o zbliżonym poziomie umiejętności szachowych, z uwzględnieniem wieku;
- wszyscy uczestnicy akcji zagrają w turniejach klasyfikacyjnych, lub w toczącym się równolegle turnieju „Karkonosze 2012”;
- po zakończeniu akcji, każdy uczestnik otrzyma krótką charakterystykę swojej gry i zalecenia szkoleniowe.

VII. Program dnia:
07:30 - 08:00 Pobudka
08:00 - 08:30 Śniadanie
08:30 – 09:00 Porządki w pokojach
09:00 - 12:30 Zajęcia w grupach i rundy dla najmłodszych
13:00 - 13:30 Obiad
15:00 – 18:00 Runda we wszystkich grupach
18:00 – 18:30 Kolacja
18:30 – 19:30 Samodzielna analiza rozegranych partii (pomoc trenerów)
19:30 – 21:30 Gry i zabawy świetlicowe (bilard, filmy DVD, tenis stołowy)
22:00 – 06:00 Cisza nocna

VIII. Finansowanie:
- Koszt całkowity obozu - 700 zł. (w przypadku gry w turnieju „Karkonosze 2012” – 770 zł.)
można opłacić na miejscu lub przelewem na konto nr.:
50 1020 5558 1111 1814 1740 0038 – „Szachowe Nuty Ola Modzelan”, ul. Grabskiego 13/7, 66-400 Gorzów Wlkp.

IX. Koszt imprezy obejmuje:
- zakwaterowanie i wyżywienie (3 posiłki) w OW „Królowa Karkonoszy”
- szkolenie szachowe i opiekę pedagogiczno - wychowawczą
- udział w turnieju klasyfikacyjnym, lub w turnieju „Karkonosze 2012” (opłatę klas.-rank. PZSzach. pokrywa organizator)
- opiekę medyczną (pielęgniarka)
- wycieczki górskie, m.in. zwiedzanie Świątyni Wang

X. Uwagi końcowe:
- wszyscy uczestnicy obozu, którzy pozytywnie zaliczą egzamin sprawdzający, otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia i upominki, a zwycięzcy turniejów puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe;
- za zdolność zawodnika do startu, stan zdrowia oraz jego ubezpieczenie odpowiada jednostka delegująca;
- uczestnik obozu powinien być zaopatrzony w legitymację szkolną, przybory do pisania i zeszyt;
- koszt imprezy nie obejmuje transportu;
- organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i ewentualnych zmian w komunikacie.

Szachowe Nuty
ul. Grabskiego 13/7
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. 666-303-869

KARTA KOLONIJNAOśrodek Wypoczynkowy „Królowa Karkonoszy” - Karpacz


I. INFORMACJA ORGANIZATORA WYPOCZYNKU

1. Nazwa oferty: X Zimowy Turniej Szachowy „Młode Talenty” i obóz szkoleniowy

2. Miejsce i nazwa placówki : Karpacz - OW „Królowa Karkonoszy”

4. Czas trwania od 18.02. – 26.02.2012 r.

II. WNIOSEK RODZICÓW/OPIEKUNÓW O SKIEROWANIE DZIECKA NA PLACÓWKĘ WYPOCZYNKU

1. Imię i nazwisko dziecka .............................................................................................................................................................................................................

2. Data i miejsce urodzenia…………………………..Klub............................................................................Kategoria....................Ranking..............................

3. Adres zamieszkania ........................................................................................................................................................tel.......................................................

4. Nazwa i adres szkoły ..................................................................................................................................................................................................................

5. Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów) dziecka .................................................................................................................................................................... .
6. Adres rodziców w czasie pobytu dziecka w placówce wypoczynku ....................................................................................tel.................................................

7. Pesel dziecka ........................... ………………………………………………………………………………………………………………………………

III. ZAMÓWIENIA I POZOSTAŁE INFORMACJE
Oświadczam:
 rezygnuję z wystawienia faktury  zamawiam wystawienie faktury
Proszę o wystawienie faktury dla:


................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
(dokładna nazwa nabywcy, adres: kod, miejscowość, ulica, nr domu, nr lok., NIP)

Upoważniam do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy. Uwaga ! Faktury mogą być wystawiane jedynie do 7 dnia od zakończenia turnusu (kolonii/obozu)


IV. INFORMACJA RODZICÓW/OPIEKUNÓW O STANIE ZDROWIA DZIECKA i szczególnych potrzebach / zaleceniach (np. na co dziecko jest uczulone, jak znosi jazdę samochodem, czy przyjmuje stale leki i w jakich dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary itp.)


.........................................................................................................................................................................................................................................................................


.........................................................................................................................................................................................................................................................................


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
STWIERDZAM, ŻE ZAPOZNAŁAM(ŁEM) SIĘ Z POWYŻSZYMI PUNKTAMI I DOKONAŁAM(ŁEM) ŚWIADOMEGO WYBORU ORAZ PODAŁAM(ŁEM) WSZYSTKIE ZNANE MI INFORMACJE O DZIECKU, KTÓRE MOGĄ POMÓC W ZAPEWNIENIU WŁAŚCIWEJ OPIEKI W CZASIE POBYTU DZIECKA W PLACÓWCE WYPOCZYNKU. ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO POKRYCIA PRZYJĘTYCH POWYŻEJ ZOBOWIĄZAŃ, W TYM EWENTUALNYCH KOSZTÓW ZAKUPU LEKÓW DLA MOJEGO DZIECKA.

Po zapoznaniu się z programem imprezy, zakresem usług i świadczeń oraz cen i ogólnymi warunkami uczestnictwa, zgłaszam udział dziecka w placówce wypoczynku w miejscu i terminie podanym powyżej. Wyrażam dobrowolnie zgodę na umieszczenie i przetwarzanie moich danych osobowych w bazie danych firmy. Wiem, że przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883)................................... ...............................................
(miejscowość , data) (podpis rodzica)

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2021