Kalendarz Szachowy

Gdzie by tu zagrać w szachy?

Kalendarz zawiera informacje o 13 turniejach:
ostatnio dodane | wszystkie | zakończone turnieje | Dodaj nowy turniej | Linki | MAPA | Kontakt


drukuj komunikat


REGULAMIN SZACHOWEJ LIGI SZKOLNEJ
na rok szkolny 2011/2012

1. Cel rozgrywek
Popularyzacja gry szachowej wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

2. Organizatorzy
• Dyrektor zawodów: Tadeusz PAŹDZIORA
• P.P.U.H. ASFALTOR w Czechowicach-Dziedzicach,
• Gimnazjum nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach
2.1 Współorganizatorzy
• Szkoły organizujące sesje turniejowe.
2.2 Patronat medialny
Super-Nowa - http://www.super-nowa.pl/
Portal Informacyjny Czechowice-Dziedzice czdz.pl - http://czdz.pl/
http://www.chessarbiter.com/ - wyniki zawodów będą dostępne na stronie ChessArbiter

3. Termin, miejsce i program rozgrywek Według załącznika nr 1.

4. Uczestnictwo
W rozgrywkach może uczestniczyć - po opłaceniu wpisowego - dowolna ilość zawodniczek
i zawodników z każdej szkoły z tym, że do punktacji drużynowej zaliczeni będą najlepsi z danej szkoły zgodnie z pkt. 6.4.
Wpisowe do „Szkolnej Ligi Szachowej” (6 sesji turniejowych) wynosi 6 x 5,00 zł = 30,00 zł. Wpłacając na pierwszej sesji 20,00 zł otrzymuje się bonifikatę 10-ciu złotych na cały cykl rozgrywek Ligi Szkolnej. Wpisowe opłaca się przed startem w danym cyklu.

5. System rozgrywek i tempo gry
5.1 Rozegranych zostanie 6 punktowanych sesji turniejowych.
5.2 W ramach każdej sesji rozegrane zostaną trzy turnieje:
a) Turniej A - z udziałem 18 zawodników, przy starcie min. 60 zawodników,
b) Turniej B - z udziałem 18 zawodników, przy starcie min. 60 zawodników,
c) Turniej C - z udziałem pozostałych zawodników.
5.3 Awans i spadek:
a) sześciu ostatnich zawodników Turnieju A w każdej sesji spada do Turnieju B,
b) trzech najlepszych zawodników Turnieju B awansuje do Turnieju A następnej sesji,
c) sześciu ostatnich zawodników Turnieju B w każdej sesji spada do Turnieju C,
d) trzech najlepszych zawodników Turnieju C awansuje do Turnieju B następnej sesji,
e) pozostałe miejsca w Turnieju A i Turnieju B są obsadzane przez komisję sędziowską.
Uwaga! Skład Turnieju A i Turnieju B pierwszej sesji turniejowej ustali komisja sędziowska uwzględniając ranking zgłoszonych zawodników oraz wyniki „Szkolnej Ligi Szachowej 2010/2011”.
5.4 Turnieje rozgrywane będą systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund.
5.5 Tempo gry (szachy szybkie):
a) 10 minut na partię dla zawodnika w Turnieju A i Turnieju B,
b) 10 minut na partię dla zawodnika w Turnieju C (Organizator postara się, aby wszystkie partie grane były na zegarach).
5.6 Gdyby z różnych przyczyn, część partii w Turnieju C, nie była grana na zegarach oraz nie zakończyła się w regulaminowym czasie, o jej wyniku zadecyduje (po analizie) sędzia.

6. Punktacja i ocena wyników
6.1 Wyniki partii oceniane są następująco:
a) wygrana - 1 pkt.,
b) remis - 0,5 pkt.,
c) przegrana - 0 pkt.
6.2 Kolejność miejsc w Turnieju A, B i C w poszczególnych sesjach ustala się według następujących kryteriów:
a) liczba zdobytych punktów,
b) punktacja średnia Buchholza,
c) punktacja pełna Buchholza,
d) liczba zwycięstw.
6.3 O wyniku indywidualnym w sesji turniejowej decyduje:
a) w Turnieju A - suma zdobytych przez zawodnika punktów powiększona o 4 punkty,
b) w Turnieju B - suma zdobytych przez zawodnika punktów powiększona o 2 punkty,
c) w Turnieju C - suma zdobytych przez zawodnika punktów.
Uwaga! Zawodnicy, którzy w trakcie rozgrywania sesji turniejowej biorą udział w finałach Mistrzostw Polski juniorów otrzymują w ramach rekompensaty 8 pkt.
6.4 O wyniku drużyny (Szkoły) w sesji turniejowej decyduje suma uzyskanych (zgodnie z pkt. 6.3) punktów przez najlepszych zawodników według systemu:
• dwóch szachistów (lub szachistki),
• jedna szachistka.
Uwaga! Aby móc reprezentować Szkołę, każdy zawodnik przy zapisie i opłacie wpisowego musi okazać aktualną legitymację szkolną.
6.5 Do końcowej klasyfikacji indywidualnej i drużynowej zalicza się wyniki pięciu najlepszych sesji turniejowych.
6.6 O kolejności miejsc w klasyfikacji końcowej decydują:
a) większa liczba uzyskanych punktów,
b) mniejsza liczba startów (większa średnia na 1 turniej),
c) większa liczba startów w Turnieju A,
d) większa liczba pierwszych, następnie drugich i ewentualnie trzecich miejsc w Turnieju A.
Uwaga! W przypadku, gdyby powyższe kryteria okazały się identyczne, to o I miejscu zadecyduje wyższa lokata w ostatniej sesji turniejowej (ewentualnie przedostatniej, itd.), natomiast pozostałe miejsca są dzielone.

7. Nagrody
7.1 Trzy najlepsze szkoły podstawowe, gimnazjalne i średnie w końcowej klasyfikacji otrzymają puchary.
Uwaga! W przypadku szkół średnich aby szkoła mogła otrzymać puchar wymagany jest udział minimum dwóch zawodników w co najmniej trzech sesjach turniejowych.
7.2 Trzy najlepsze szkoły podstawowe, gimnazjalne i średnie w końcowej klasyfikacji otrzymają medale (po 3 komplety). Warunkiem otrzymania medalu przez zawodnika danej szkoły jest start
w minimum 3 sesjach turniejowych.
7.3 Sześć najlepszych szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich w końcowej klasyfikacji otrzyma pamiątkowe dyplomy.
7.4 Po trzech najlepszych zawodników w końcowej klasyfikacji indywidualnej w ośmiu grupach (szkoły podstawowe: dziewczęta do rocznika 2002, dziewczęta z roczników 2001-1999, chłopcy do rocznika 2002, chłopcy z roczników 2001-1999; gimnazja: dziewczęta, chłopcy; szkoły średnie: dziewczęta, chłopcy) otrzyma medale, a po sześciu najlepszych - dyplomy. Zwycięzcy tych klasyfikacji otrzymają pamiątkowe statuetki, oraz nagrody rzeczowe. Warunkiem otrzymania medalu przez zawodnika jest start w minimum 3 sesjach turniejowych.
7.5 Zwycięzca „Szkolnej Ligi Szachowej” w klasyfikacji generalnej otrzyma główną nagrodę rzeczową.
7.6 W każdej sesji turniejowej za zajęcie czołowych miejsc w Turniejach A, B i C przewidziane jest co najmniej 5 nagród rzeczowych.
7.7 Aby otrzymać nagrodę rzeczową należy uczestniczyć w zakończeniu poszczególnych sesji.

8. Sędziowanie
8.1 „Szkolną Ligę Szachową” prowadzą licencjonowani sędziowie PZSzach. przy pomocy asystentów.
8.2 Sędzią głównym „Szkolnej Ligi Szachowej” będzie Jacek MATLAK - sędzia klasy międzynarodowej.
8.3 Sędzia główny ma prawo usunąć z sali turniejowej każdą osobę, która rozmawia z zawodnikami podczas gry, głośno zachowuje się na sali, względnie ingeruje w przebieg gry.

9. Finansowanie zawodów
9.1 Koszty uczestnictwa w „Szkolnej Lidze Szachowej” ponoszą Szkoły lub sami zainteresowani.
9.2 Koszty organizacyjne i koszty nagród poszczególnych sesji turniejowych pokrywają współorganizatorzy.
9.3 Współorganizatorzy poszczególnych sesji turniejowych „Szkolnej Ligi Szachowej” są zobowiązani do zapewnienia uczestnikom poczęstunku (gorąca herbata, kawa oraz bułeczka) i nagród za zajęcie czołowych miejsc - minimum 15.

10. Ustalenia końcowe
10.1 Młodzież szkolna obowiązana jest posiadać w czasie rozgrywek obuwie zamienne.
10.2 Sprzęt szachowy (szachy turniejowe i zegary szachowe) zapewnia Organizator oraz współorganizatorzy.
10.3 Obowiązują przepisy zawarte w Kodeksie Szachowym z 2005 r. wraz z późniejszymi zmianami.
10.4 Wszyscy uczestnicy rozgrywek obowiązani są posiadać aktualne badania lekarskie oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
10.5 Prawo interpretacji niniejszego regulaminu należy do Organizatora, a podczas trwania rozgrywek do sędziego głównego.

Organizatorzy


Załącznik nr 1
Termin i miejsce rozgrywek Szachowej Ligi Szkolnej
w roku szkolnym 2011/2012

ZAWODY DATA MIEJSCE GODZINA ROZPOCZĘCIA
1. 01.10.2011r. Gimnazjum nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach 9:00
2. 05.11.2011r. Gimnazjum w Górkach Wielkich 9:00
3. 10.12.2011r. Gimnazjum nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach 9:00
4. styczeń 2012 Szkoła Podstawowa w Strumieniu 9:00
5. luty/marzec 2012 Cieszyn 9:00
6. marzec 2012 Gimnazjum nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach 9:00

Autor kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za treści lub błędy zawarte w komunikatach. Najlepszym sposobem weryfikacji danych zawartych w komunikatach jest kontakt z organiatorem.

IA Rafał Siwik© 2004-2020